Opposite words

Opposite words, czyli antonimy angielskie to pary słów o przeciwstawnym znaczeniu.

Poniżej zebraliśmy dla Was najpopularniejsze. Kto znał wszystkie? 🙂

stop – move

clever – stupid

on – off

before – after

amateur – professional

thick – thin

sweet – sour

start – stop

normal – strange

man – woman

happy – sad

hot – cold

natural – artificial

modern – ancient

light – dark

heavy – light

sweet – sour

many – few

busy – lazy

intelligent – silly